Skip to main content

Oudercommissie

De oudercommissie van Villa Toet heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Dit doen wij door mee te denken over het beleid van Villa Toet. Enerzijds via het adviesrecht zoals dat in de Wet kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds wil de oudercommissie een klankbord vormen voor Villa Toet over allerhande zaken.

De oudercommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen conform de Wet kinderopvang artikel 60 lid 1; (zie het medezeggenschapsreglement voor een opsomming van de onderwerpen, zie ook onder 3 Organisatiestructuur medezeggenschap);
  • Het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten;
  • Het zorgdragen voor goede en heldere communicatie tussen leden van de oudercommissie en ouders;
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor ouders en hen zo nodig informeren over procedures zoals b.v. de klachtenprocedure;
  • Het (bijdragen aan) organiseren van bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld: het zomerfeest, ouderavond over pedagogische beleid etc.

De oudercommissie wil zo open mogelijk communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren. Wij houden u graag op de hoogte van de ‘gang van zaken’ bij Villa Toet. Dit gebeurt door middel van het publicatiebord in het kinderdagverblijf Villa Toet en desgewenst kunnen wij u ook benaderen via e-mail.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om één van de oudercommissie leden persoonlijk te benaderen.

Wij wensen u en uw kind een bijzondere maar vooral een leuke tijd bij het kinderdagverblijf Villa Toet.

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie:

  • Voorzitter: Makula
  • Secretaris: Öznur
  • Penningmeester: Jeroen